Bescherming van persoonsgegevens


SVGG stelt het zeer op prijs dat u haar website bezoekt en interesse toont in haar activiteiten. Wij vinden het beschermen van uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy een meer dan serieuze zaak en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het lezen en gebruiken van onze internetpagina’s. Alle pagina’s uit het openbare gedeelte van onze website kunnen worden bezocht. Hiervoor is een gebruikersverificatie niet noodzakelijk.

Persoonsgegevens

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het verrichten van onze dienstverlening en/of het kunnen onderhouden van persoonlijk contact met u. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online contact zoekt, waaronder via onze online velden of formulieren of per email. Ook verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uitvoering te kunnen geven aan een met u gesloten overeenkomst of voor marketingdoeleinden.

Opslag(termijn)

Uw gegevens worden vervolgens door ons opgeslagen en veilig bewaard zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u als klant van SVGG of zolang wij uw gegevens nodig hebben voor marketingactiviteiten.

Inzage, aanpassing, bezwaar

U kunt ons altijd verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt aan u toe te sturen. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat dit ons dan per e-mail weten via info@svggeindhoven.nl. Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop wij volgens u zijn omgegaan met uw persoonsgegevens.

Verstrekken aan derden

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te nemen of aan een derde partij die ons ondersteunt bij onze marketingactiviteiten. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorgaan, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Intellectuele eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij !MPULS en Gemeente Eindhoven en zijn bij wet beschermd. De beschikbare informatie en inhoud mag niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de AVG. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in papieren media [dagbladen en (vak)tijdschriften] zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door !MPULS en Gemeente Eindhoven met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SVGG behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

SVGG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade, storingen of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door SVGG. Tevens aanvaardt SVGG geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens informatie of reclame, verstrekt via de website. SVGG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

SVGG garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. SVGG aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Privacyverklaring     Cookies     ©2019!MPULS